ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กาญ

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

          ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

            #ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
#กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีเอกสารที่พระสอนศีลธรรมต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนประวัติดังนี้
๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒.สำเนาหนังสือสุทธิ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.วุฒิการศึกษาทางธรรมและทางโลก
๕.สำเนาบัญชีธนาคาร
๖.วุฒิบัตร/เกียรติบัตรอื่นๆ
หรือตามกำหนดการที่แนบดังข้างต้น

พระสอน1
ประชาสัมพันธ์กาญ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ