ข่าวประชาสัมพันธ์

15800452 1901285066770101 1137359877192952307 o

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ภิกษุ สามเณร และ ประชาชนทั่วไป
เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป
เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ภิกษุ สามเณร และ ประชาชนทั่วไป
เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
#ระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา (หลักสูตร ๔ ปี) ได้แก่
๑. คณะพุทธศาสตร์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
๒. คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
#ระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร (หลักสูตร ๑ ปี) ได้แก่
๑. คณะสังคมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
๒. คณะครุศาสตร์
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)
#ติดต่อสอบถามหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้น ๒
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในเวลา 8.00 - 17.00 น. ของทุกวัน
โทรศัพท์. 034-326912ต่อ17, 084-5455144, 085-3242930
www.rk.mcu.ac.th
www.facebook.com/mcurk

15800452 1901285066770101 1137359877192952307 o
ดำโบวชัวรับสมัคร60หน้า

ดำโบวชัวรับสมัคร60

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ