ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สุพรรณ

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

          ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดธัญญาวารี (วัดหนองนา) ตำบลไร่รถ
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

            #ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
#กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดธัญญาวารี (วัดหนองนา) ตำบลไร่รถ
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีเอกสารที่พระสอนศีลธรรมต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนประวัติดังนี้
๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒.สำเนาหนังสือสุทธิ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.วุฒิการศึกษาทางธรรมและทางโลก
๕.สำเนาบัญชีธนาคาร
๖.วุฒิบัตร/เกียรติบัตรอื่นๆ
หรือตามกำหนดการที่แนบดังข้างต้น

พระสอน2
ประชาสัมพันธ์สุพรรณ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ