ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศครุภัณ

ประกาศเรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

            ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

            ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ในวงเงินงบประมาณ ๑,๒๒๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงขอแจ้งรายละเอี่ยดและกำหนดการตามเอกสารที่แนบดังต่อไปนี้

15321482 1856691024550165 1817384097 o

     
     
     
     
     
     

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ