ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ไร่ขิงRGB

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

          ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ อาคารพระราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

            #ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
#กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประจำจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
โดยศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๔ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ อาคารพระราชวิริยาลังการ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยมีเอกสารที่พระสอนศีลธรรมต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนประวัติดังนี้
๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๒.สำเนาหนังสือสุทธิ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.วุฒิการศึกษาทางธรรมและทางโลก
๕.สำเนาบัญชีธนาคาร
๖.วุฒิบัตร/เกียรติบัตรอื่นๆ
หรือตามกำหนดการที่แนบดังข้างต้น

พระสอน3
ประชาสัมพันธ์ไร่ขิงRGB

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ