เอกสาร/คู่มือโครงการอบรมฯบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมจร 2559

1.คู่มือ(เสริม) งานวิเคราะห์_ลงรายการ

2. เอกสาร 1_กำหนดการอบรม

3. เอกสาร 2 _รูปแบบการลงรายบรรณานุกรม หนังสือ

4. เอกสาร 3_ตัวอย่าง หนังสือ มจร

5. เอกสาร 4_รหัสคอลเลคชั่นสิ่งพิมพ์ 099

6. เอกสาร 5_การซ้ำของเขตข้อมูล

7. เอกสาร 6_ตย คำอธิบายอย่างย่อ การลงรายการเขตข้อมูล (Tag)

8. เอกสาร 7_ลงรายการวัสดุที่มากับหนังสือ

9. เอกสาร 9_ลงรายการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย

10. เอกสาร 10_workformสำหรับลงรายการ DVDภาพยนตร์

11. เอกสาร 11_การออกรายงานสรุปสถิติ (Report)

12. เอกสาร 12_Circulation ยืมคืน

 

เอกสาร/คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการสมุด 2559

1.บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุด

2.รายชื่อนิตยสาร / วารสาร

3.ไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ปี 2552 สำหรับเว็บของ (สกอ.)

4.คู่มือการยืมต่อหนังสือออนไลน์

5.คู่มือระบบงานสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

6. แนะนำห้องสมุด

7. แนะนำการสืบค้นวิทยานิพนธ์ Thailis/สืบค้นหนังสือและการยืมต่อ